Η μέθοδος Potential Assessment

Method potential Assessment
Η μέθοδος Potential Assessment

Η μέθοδος εφαρμόζεται σε μεγάλη κλίμακα εδώ και δεκαετίες σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ολλανδία και η Γερμανία. Βασίζεται στις ατομικές δεξιότητες και ικανότητες των ξεχωριστών ατόμων και είναι βασικό εργαλείο σε παιδαγωγικές πρακτικές τόσο για παιδιά όσο και για εφήβους/ες – εφαρμόζεται όμως και για ενήλικες με διαφορετικά επίπεδα απόδοσης.

Στο επίκεντρο της μεθόδου στέκεται πάντα η εξακρίβωση των ικανοτήτων και δυνατοτήτων των συμμετεχόντων (εδώ των εφήβων) χωρίς να αγνοούνται οι τυχόν αδυναμίες τους.

Οι ατομικές και επαγγελματικές επάρκειες δυνατοτήτων των εφήβων εντοπίζονται και προσδιορίζονται μέσα από σταθερές μεθόδους παρατήρησης στη βάση εντολών εργασίας που σημαίνουν την εκτέλεση ασκήσεων διάρκειας 60 λεπτών και προσανατολίζονται σε πραγματικές πρακτικές από διάφορους κλάδους επαγγελμάτων. Στη συνέχεια οι παρατηρήσεις ταξινομούνται σε προκαθορισμένες διαστάσεις παρατηρήσεων και προσόντων.

images

Η επικέντρωση στις πραγματικές δεξιότητες και ικανότητες, που είναι στον κάθε έφηβο και στην κάθε έφηβη διαφορετικές, αποτελεί το σοβαρότερο κίνητρο μάθησης και εμποδίζει λανθασμένες, μη ρεαλιστικές και ξένες προς το ξεχωριστό άτομο προσδοκίες των γονέων ή των καθηγητών.

Αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες τους μέσα από τη διαδικασία εξακρίβωσης και αυτό-αξιολόγησης των δεξιοτήτων τους, τα προσωπικά κίνητρα των εφήβων αυξάνονται και η αυτοπεποίθηση τους ενισχύεται. Απώτερος στόχος είναι οι έφηβοι/ες να είναι σε θέση να συμμετέχουν με δική τους πρωτοβουλία στο σχεδιασμό της μελλοντικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Σε αυτό το πλαίσιο η μέθοδος εφαρμόζεται στις ομάδες νέων εφηβικής ηλικίας ως ένα προληπτικό εργαλείο για τον καλύτερο επαγγελματικό προσανατολισμό τους. Ταυτόχρονα, με τα αποτελέσματα της μεθόδου εξακρίβωσης και αξιολόγησης δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εφήβων τίθενται οι βάσεις για την αποφυγή μελλοντικών διλημμάτων, πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου ή των σπουδών ή ακόμα και εγκατάλειψης επιλεγμένων επαγγελμάτων.

images-23.jpg

___________________

Τα βασικά στοιχεία της μεθόδου εξακρίβωσης και αξιολόγησης δεξιοτήτων και ικανοτήτων (Potential Assessment Procedure) είναι τα ακόλουθα:

Παρατήρηση

Παρατήρηση

Η συστηματική μικρο-παρατήρηση αποτελεί το κεντρικό συστατικό στοιχείο της μεθόδου. Η μέθοδος βασίζεται σε ένα αυστηρό διαχωρισμό της παρακολούθησης και της αξιολόγησης. Αυτό που παρατηρείται και καταγράφεται είναι μόνο οι πραγματικά αντιλαμβανόμενες ενέργειες / δράσεις των συμμετεχόντων. Η ροή της πράξης κατά τη διάρκεια της διεκπεραίωσης μιας εντολής εργασίας καταγράφεται με την πιο δυνατή ακρίβεια σε όλες τις λεπτομέρειες της. Η επακόλουθη αξιολόγηση διενεργείται σύμφωνα με μια τυποποιημένη διαδικασία.

Εντολές Εργασίας

Οι εντολές εργασίας έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσομοιάζουν στις τυπικές απαιτήσεις του κόσμου της εργασίας. Συνεπώς περιλαμβάνουν σχετικούς τομείς εργασιακής ειδίκευσης (βασικές δεξιότητες) που αποτελούν προϋπόθεση για την επιτυχή ένταξη στην αγορά εργασίας.

images -16

Οι εντολές εργασίας που πρέπει να διεκπεραιωθούν κατά τη διάρκεια τριών ημερών είναι οι ακόλουθες:

 • 1η ΗΜΕΡΑ
  1. Λεπτή Κινητικότητα
  2. Κατανόηση και Δυνατότητα λογικής σκέψης
 • 2η ΗΜΕΡΑ
  1. Ομαδική Εργασία
  2. Συνέντευξη
 • 3η ΗΜΕΡΑ
  1. Αδρή Κινητικότητα
  2. Παρουσίαση

 

Διαστάσεις παρατηρήσεων και βασικών δεξιοτήτων μέσω της μεθόδου Potential Assessment

Ικανότητα λήψης αποφάσεων

Ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων

Ικανότητα σχεδιασμού/Συστηματική εργασία

Φυσική Αντοχή / Ανεκτικότητα

Ακρίβεια / Επιμέλεια

Κίνητρο / Προθυμία απόδοσης

Ικανότητα ομαδικής εργασίας

Υπευθυνότητα / Αξιοπιστία

Επικοινωνιακές δεξιότητες / Παρουσίαση

Επικοινωνία / Τεχνική συνομιλίας

Παραγωγικότητα

Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων / Καινοτομία-Δημιουργικότητα

 

Αναστοχαστικότητα (Συνεντεύξεις / Feedback):

images -20

Ατομικές συνεντεύξεις αποτελούν ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας της μεθόδου Potential Assessment. Ο σκοπός των συνεντεύξεων είναι να εξασφαλίσουν την ισορροπία μεταξύ της αυτο-αξιολόγησης των συμμετεχόντων και της εξωτερικής αξιολόγησης από τον Assessment-Trainer. Οι συνεντεύξεις λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια και στο τέλος του Assessment και αποτελούν μια διαδικασία προβληματισμού, μέσω της οποίας οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να υπολογίζουν περισσότερο ρεαλιστικά τόσο τις δυνατότητες όσο και τις αδυναμίες τους.

Εκθέσεις / Γνωμοδότηση:

Για κάθε εντολή εργασίας συγγράφεται καθημερινά μία συνοπτική έκθεση με βάση τα πρωτόκολλα παρατήρησης. Η αξιολόγηση των πρωτοκόλλων διεξάγεται σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια. Οι παρατηρήσεις ταξινομούνται σε καθορισμένες διαστάσεις παρατήρησης και βασικές δεξιότητες. Στο τέλος της διαδικασίας συλλέγονται τα αποτελέσματα σε μια διαφοροποιημένη έκθεση (προφίλ δεξιοτήτων) για κάθε συμμετέχοντα. Αυτά τα αποτελέσματα χρησιμεύουν ως βάση για τον ατομικό σχεδιασμό σταδιοδρομίας.

Γνωμοδότηση

Τελικό Προφίλ Δεξιοτήτων

Στο τελικό προφίλ δεξιοτήτων τα κομβικά σημεία των παρατηρήσεων (βασικά προσόντα) ομαδοποιούνται εντός των πιο κάτω κατηγοριών:

A) Ικανότητες λογικής και αναλυτικής επάρκειας
Β) Μεθοδολογικές δεξιότητες και εφαρμογή τεχνογνωσίας
Γ) Χειρωνακτικές δεξιότητες
Δ) Κοινωνικο-επικοινωνιακές ικανότητες

τελικό προφίλ